Zajištění hypotéky

Hypotéka musí být podle zákona o dluhopisech (190/2004 Sb.) zajištěna zástavním právem k nemovitosti. K tomuto účelu se nejčastěji používá nemovitost, která je předmětem úvěru - úvěr se využije na její koupi, výstavbu nebo rekonstrukci. Jako zástava může sloužit i jiná nemovitost, popřípadě více nemovitostí.

Nemovitost určená k zajištění hypotečního úvěru se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Nemovitost musí být v zástavě celá. To znamená, že nelze k zajištění úvěru použít třeba polovinu domu.

Na nemovitost nesmí být uvaleno jiné zástavní právo třetí osoby. Výjimku tvoří zástavní právo, kterým je zajištěn úvěr od stavební spořitelny nebo úvěr na družstevní bytovou výstavbu. Hypotéka může být poskytnuta, pokud k tomu dostala banka (emitent hypotečních zástavních listů) písemný souhlas od stavební spořitelny respektive od věřitele pohledávky z úvěru na družstevní bytovou výstavbu. Výše úvěru se pak snižuje o výši dané pohledávky.

Jako zástavu lze použít i rozestavěnou nemovitost, pokud je takto zapsána v katastru nemovitostí. Pro zápis rozestavěné nemovitosti do katastru nemovitostí musí mít stavba postaveno alespoň jedno nadzemní podlaží. Úvěr je v takovém případě čerpán postupně, v závislosti na rostoucí ceně nemovitosti.

Hodnotu nemovitosti oceňuje banka obvyklou (tržní) cenou podle vnitřních předpisů, které se musí shodovat s právním předpisem o oceňování majetku.

Podle zákona mohou banky emitovat hypoteční zástavní listy maximálně do 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. Při poskytnutí vyššího úvěru musí využít náhradní krytí.

U úvěrů nad 70 % bývá také požadováno další zajištění. Tím je nejčastěji vinkulace pojištění zastavované nemovitosti ve prospěch banky. To znamená, že případné pojistné plnění je vyplaceno bance. Dalšími nástroji pro zajištění úvěru může být přizvání dalšího ručitele nebo sjednání životního či úvěrového pojištění, také ve prospěch banky.

V některých případech (např. u montovaných domků, které je třeba zaplatit dříve, než jsou postaveny) akceptuje banka jako dočasnou zástavu i pozemek.

V případech, kdy nemá žadatel o hypoteční úvěr dočasně k dispozici nemovitost vhodnou k zástavě, může využít předhypoteční úvěr nebo pohotovostní úvěr.